Opłaty za przedszkole

          Z dniem 1 września 2013r. ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Nr XXXII / 429 / 13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r.

1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące: nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godziny 8:00 do godziny 13:00.

2. Rodzice ponoszą opłatę za korzystanie przez dziecko z zajęć prowadzonych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wysokości 1.00 zł. za każdą godzinę zajęć.

3. Opłata ta obejmuje koszty zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.

4. Z opłaty zwolnieni są rodzice, których dzieci mają orzeczoną niepełnosprawność.

5. Za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola rodzice są zwolnieni z opłaty.

6. Wysokość stawki żywieniowej za trzy posiłki dziennie wynosi 4.00 zł.

• Śniadanie – 1.00 zł.
• Obiad – 2.00 zł.
• Podwieczorek – 1.00 zł.

7. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego.